Occo | hotel • resto • bar • haven
0%
OccO Logo Yellow

Algemene voorwaarden

Gegarandeerde beste prijs garantie voor reservaties via www.occo.be.

Artikel 1: Algemene informatie voor het verzoek tot reservatie
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ‘verzoek tot reservatie’ zoals hierboven vermeld. De klant verklaart zich duidelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Artikel 2: Bevestiging
Het ‘verzoek tot reservatie’ houdt geen definitieve reservatie in. De reservatie wordt maar als definiteif beschouwd van zodra de klant een ‘bevestiging van reservatie’ ontvangt per e-mail van OccO bv met daarin de nodige reservatiegegevens.

OccO bv is niet verantwoordelijk voor een dubbele boeking. In voorkomend geval zal OccO bv in samenspraak met de klant een voor beide partijen ‘redelijke’ oplossing zoeken.

De klant heeft in voorkomend geval geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 3: Check-in, check-out
De klant kan inchecken in het hotel vanaf 15u tot 21u. Het uitchecken dient te gebeuren voor 11u.

Indien de klant laattijdig opdaagt, behoudt OccO bv zich het recht om de desbetreffende reservatie te annuleren (zie artikel 4).

Indien de klant laattijdig uitcheckt behoudt OccO bv zich het recht voor om een extra dag aan te rekenen aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 4: Annulatie reservering
Een reservatie tot drie kamers kan kosteloos geannuleerd worden tot 2 dagen voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 15.00u.

Een reservatie van meer dan drie kamers kan kosteloos geannuleerd worden tot 10 dagen voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 15.00u.

Reservaties die ‘non-refundable’ zijn. Bij annulatie of indien de klant niet komt opdagen, zal de volledige kostprijs van de reservatie worden doorgerekend aan de klant. Bij een laattijdige annulatie of indien de klant niet komt opdagen, wordt de volledige kostprijs van de eerste dag van alle door de klant gereserveerde kamers doorgerekend aan de klant aan de op dat ogenblik geldende tarieven. In het geval dat de klant een arrangement heeft gereserveerd, wordt de volledige kostprijs van het arrangement doorgerekend aan de klant.

Artikel 5: Privacy en bescherming van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de website www.occo.be kunnen verzameld worden is OccO bv. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Victor Dumonlaan 4A, 2830 Willebroek. De onderneming is ingeschreven onder het nummer BE 0763.363.868. Met OccO bv kan contact opgenomen worden op het nummer 03 303 43 42 en via het volgende e-mailadres: info@occo.be. De behandeling van uw persoonsgegevens door OccO bv gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van 13 februari 2001.

De vergaring van persoonsgegevens op www.occo.be hebben als doelstelling:
Een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de klant geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de website;
Het optimaliseren van het beheer van de website en van de klantenadministratie;
Het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de klant geboden wordt;
Marktstudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen;
De klant regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van OccO bv, alsook van elk nieuw aanbod van diensten die hem kunnen interesseren;
Direct marketingcampagnes uit te voeren;
De persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met OccO bv, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de klant de toelating aan OccO bv om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Elk ander gebruik vereist een voorafgaande en specifieke toelating van de klant.

De klant heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De persoonsgegevens die de klant mededeelt, kunnen worden doorgegeven aan de politie. Artikel 144 van de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesvertrekking immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet-relevatie gegevens te laten verwijderen.

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden:
Ofwel per e-mail naar het volgende adres: info@occo.be
Ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres: 
OccO bv
Victor Dumonlaan 4A
2830 Willebroek

Artikel 6: Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 7: Huisdieren
Maximaal 2 huisdieren per kamer zijn welkom mits een toestag van 15 euro per dag. Het hotel behoudt het recht om extra schoonmaakkosten of schade veroorzaakt door het huisdier in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 8: Betalingstermijn factuur
De betalingstermijn van een door OccO bv opgestelde factuur bedraagt 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd. 
In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van OccO bv toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan OccO bv het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de klant die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. 

Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

Artikel 9: Klachten
Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering.